refinery

ความเป็นมา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี