community

งานชุมชนและสังคม

เอสโซ่ พยายามมีส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในทุกๆ ที่ที่เราปฏิบัติงาน ในขณะที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมนานัปการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยโดยรวม

เหนือสิ่งอื่นใด เอสโซ่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานตราครุฑให้บริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นสัญลักษณ์แห่งการรับใช้ด้วยความจงรักภักดี ซึ่ง เอสโซ่ ตั้งปณิธานจะรักษาความดีนี้ไว้ และเพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ในพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง