เอสโซ่ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

amchamcsr

กรุงเทพฯ – หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มร. กลิน เดวีส์ (ขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง และ รางวัล Creative Partnership designation ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2016 ให้แก่ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และ การทำงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปีนี้ เอสโซ่ได้รับรางวัลระดับทอง เนื่องจากได้รับรางวัลเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน  พร้อมกันนี้ รางวัลหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ เป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ได้มอบให้เพื่อยกย่องสมาชิกที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอสโซ่ฯ นับได้ว่ามีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการพัฒนาสังคม รวมถึงการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐฯ และองค์กรการกุศลต่างๆ  เช่น การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความปลอดภัย การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2559 เอสโซ่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ โดยเอสโซ่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ภายใต้กอง “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” และจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เอสโซ่ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของชุมชนในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เอสโซ่ได้สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์ทะเล รวมถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

 

จากภาพ: พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ (ซ้าย-ขวา)

  • มร. กลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
  • นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

 

สื่อมวลชนสัมพันธ์: 

02-262-4742