ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ภาพอนาคตพลังงาน พ.ศ. 2583

แนวโน้มพลังงานสู่อนาคต สะท้อนถึงมุมมองของเอ็กซอนโมบิล เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานโลก จนถึงปี พ.ศ. 2583
 

ภาพอนาคตพลังงาน สะท้อนถึงมุมมองของเอ็กซอนโมบิล เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานโลก จนถึงปี พ.ศ. 2583 เรานำข้อมูลที่ค้นพบมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในระยะยาว รายงานฉบับนี้ แสดงถึงความท้าทายในการจัดหาพลังงานที่มีความมั่นคง ในราคาที่ซื้อหาได้ พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่จะมีผลต่อพลังงานโลกในอนาคต

การจัดทำรายงานฉบับนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และยังเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ และพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของคนหลายพันล้านคนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิด