ความรู้คือประทีป

สัมภาษณ์

เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ความรู้คือประทีป

สัมภาษณ์

 โมบิลพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

฿6.80

฿-0.15

4:35pm ET 14 ส.ค. 2563

ก๊าซธรรมชาติ

การเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติมีราคาถูก เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และสามารถหาได้ง่าย อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีปริมาณคาร์บอนน้อยที่สุด และเมื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าถ่านหินถึงร้อยละ 60

พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในขณะที่เราพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เราก็สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากับผลของการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทจึงคาดหมายว่า ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องเคารพและปฎิบัติตามนโยบาย ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุด

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ

ข่าวสาร

ห้องข่าว

ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
ข่าวสารล่าสุด