พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ก๊าซธรรมชาติ

การเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติมีราคาถูก เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และสามารถหาได้ง่าย อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีปริมาณคาร์บอนน้อยที่สุด และเมื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าถ่านหินถึงร้อยละ 60

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ภายใต้บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราชอิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้อนโรงผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เรียนรู้เพิ่มเติม