มลภาวะทางอากาศ

บทความ 20 พ.ค. 2562

มลภาวะทางอากาศ

เราพยายามนำกระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการระบายอากาศทิ้งจากกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

จากความพยายามดังกล่าว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาได้ลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds –VOCs) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) ไปได้กว่าร้อยละ 60

รูปถ่าย — ในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาอยู่ที่ 2,800 เมตริกตัน
เพื่อลดการปล่อยก๊าซจากกระบวนการกลั่น โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาได้ริเริ่มโครงการ บูรณาการในการตรวจสอบการรั่วไหลและซ่อมบำรุง (LDAR)  การเพิ่มสัดส่วนในการใช้กาซเชื้อเพลิงแทนเชื้อเพลิงเหลว รวมถึงการติดตั้งหัวเผาไหม้พิเศษที่สามารถลดการระบายก๊าซ NOx 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง