ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากับผลของการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทจึงคาดหมายว่า ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องเคารพและปฎิบัติตามนโยบาย ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ วางแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

เรียนรู้เพิ่มเติม