ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลองค์กรที่ดีจำเป็นต้องอาศัยการคาดหวังในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมด

บทความ 20 พ.ค. 2562

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานระดับสูงและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเอ็กซอนโมบิล ช่วยให้เราดำเนินงานในภาวะเศรษฐกิจที่การลงทุนขนาดใหญ่สามารถรองรับธุรกิจในระยะยาวของเรา และให้การสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินงาน

ระบบการจัดการ

เอ็กซอนโมบิลปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด และแม้แต่ในสถานที่ที่ไม่มีกฎหมาย และกฎระเบียบบังคับใช้ เรายังคงใช้มาตรฐานระดับสูงของเรา ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง การปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อตรงสะท้อนให้เห็นในนโยบายและการปฏิบัติงานของเราทั่วโลก ตัววัดที่เราติดตามและรายงานแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของระบบการจัดการของเราเป็นเครื่องชี้นำสมรรถนะในการดำเนินงานของเรา ระบบการจัดการของเราช่วยให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบควบคุม

มาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการขั้นพื้นฐานของเอ็กซอนโมบิล กำหนดหลักการและแนวคิดสำคัญที่ช่วยผลักดันการควบคุมธุรกิจของเรา ระบบการจัดการการควบคุมของเราออกแบบมาเพื่อประเมินและวัดความเสี่ยงในการควบคุมทางการเงิน รวมถึงวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดความกังวล การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน และการรายงานผลไปยังฝ่ายปฏิบัติงานที่เหมาะสมและกลุ่มผู้บริหารภายในเอ็กซอนโมบิล การควบคุมทางการเงินภายในทั่วทั้งบริษัท เหล่านี้สามารถตอบสนองได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานที่ระบุใน Sarbanes-Oxley Act และ NYSE PricewaterhouseCoopers LLP ซึ่งดำเนินการประเมินอย่างอิสระ เพื่อตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของเรามีประสิทธิผลสำหรับการรายงานทางการเงินหรือไม่ การตรวจสอบและการประเมินตนเองตามปกติจะช่วยให้แน่ใจว่า หน่วยงานทุกแห่งดำเนินงานตามการควบคุมและมาตรฐานของเราอย่างสม่ำเสมอ

ระบบการจัดการการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย

ระบบการจัดการการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) กำหนดความคาดหวังร่วมกันสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม OIMS เป็นแนวทางที่มีระบบ ระเบียบ และเป็นแบบแผนในการวัดผลความก้าวหน้าและติดตามความรับผิดชอบทั่วทั้งสายธุรกิจ สถานีปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ เราประเมินโอกาสต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกรอบงาน OIMS ทุก ๆ ห้าปีและทำการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เป็นประจำ ในพ.ศ. 2555 Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องและให้การรับรองว่า OIMS สอดคล้องกับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ International Organization for Standardization (ISO 14001:2004) และ Occupational Health and Safety Assessment Series สำหรับระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ไม่สำคัญว่าเราจะทำงานอยู่ที่ใดในโลก แต่เราไม่หยุดยั้งในการแสวงหาแนวทางที่ว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ปรัชญาความปลอดภัยของเรา

ที่เอ็กซอนโมบิล เราเชื่อมั่นว่า การจัดหาพลังงานตามความต้องการของโลก พร้อมกับการปกป้องดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ 

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลูกค้า และชุมชน

เกี่ยวกับเรา บทความ 20 พ.ค. 2562

ประวัติ

ติดตามเรื่องราวของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา บทความ