เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62

กรุงเทพฯ — บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และยกระดับมาตรฐานงานผลงานศิลปกรรมของไทย

ข่าวสาร 5 ม.ค. 2560

เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62
มร. นีล เอ แฮนเซ็น (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
Image รูปถ่าย— พิธีมอบจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (ซ้าย-ขวา); ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร; มร. นีล เอ แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ; นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
รูปถ่าย — พิธีมอบจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (ซ้าย-ขวา); ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร; มร. นีล เอ แฮนเซ็น  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ; นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ; นายอิศรา สุนทรวิภาต  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ กล่าวถึงนิทรรศการว่า “นิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ทั้งในประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม”

มร. แฮนเซ็น กล่าวถึงการสนับสนุนของเอสโซ่ว่า “เอสโซ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสืบสานผลงานศิลปะซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เราได้สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 34 แล้ว ผู้ที่เข้าประกวดล้วนได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในขณะเดียวกัน ผลงานที่นำมาจัดแสดงก็เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้พัฒนาผลงานของตนต่อไป และยังช่วยกระตุ้นให้สาธารณชนมีความสนใจในงานศิลป์มากขึ้น”

ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า หลังจากนั้น จะนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามลำดับ

ติดต่อ:

สื่อมวลชนสัมพันธ์: +66 02 262 4382, +66 02 262 4384