เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

กรุงเทพฯ — บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และยกระดับมาตรฐานผลงานศิลปกรรมของไทย

ข่าวสาร

เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63

มร. เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า 

เอสโซ่ ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้สนับสนุนงานศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องถึง 35 ปี เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีพื้นที่ได้แสดงออกถึงทักษะ และนำเสนอผลงานศิลปกรรม รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า หลังจากนั้น จะนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคต่อไป

Image รูปถ่าย— พิธีมอบจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (ซ้าย-ขวา)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มร. เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
รูปถ่าย — พิธีมอบจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (ซ้าย-ขวา)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มร. เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นายอิศรา สุนทรวิภาต  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ
- นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง  ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร : +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร +66 02 262 4384  Email:  pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com