เอสโซ่ สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ นิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม”  ที่ จังหวัดจันทบุรี

ข่าวสาร 7 ก.พ. 2561

เอสโซ่ สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม

ในโอกาสนี้  นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาพนักงานกว่า 50 คน มาเป็นจิตอาสาร่วมกับชาวจันทบุรี ทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ และสร้างซั้งเชือกบ้านปลา เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคมร่วมกัน

เอสโซ่ ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เริ่มจากการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นรวม 284 ฝาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งฝายชะลอความชุ่มชื้น จะช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำในบริเวณลำห้วย คืนความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในที่สุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามเส้นทางสายน้ำ จากยอดเขาสู่ท้องทะเล เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบสหวิทยาการ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งที่ยั่งยืน

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:

กิติยาวดี  นิลวรรณ  โทร: +66 02 262 4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร: +66 02 262 4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com