เอสโซ่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น

กรุงเทพฯ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น ภายใต้โครงการรณรงค์ “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน” เนื่องในวันส้วมโลกปี 2563 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ข่าวสาร 24 พ.ย. 2563

เอสโซ่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น
Image

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ขวา) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ นายปวีณ ตั้งมั่นภักดีพงศ์ (ซ้าย) ผู้จัดการภาค ฝ่ายการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสที่ บริษัทเอสโซ่ฯ ได้มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงส้วมสาธารณะที่สถานีบริการเอสโซ่อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการพิจารณาว่ามีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โครงการนี้ ดำเนินการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (Health, Accessibility, and Safety) สำหรับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย พร้อมทั้งให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยและการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะอย่างดีและต่อเนื่อง จึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com