เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “โครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี” แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

กรุงเทพ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี (Language and Accountancy Subsidy Program - LAS) เพื่อสนับสนุนนิสิต ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว ให้ได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข่าวสาร 17 ธ.ค. 2563

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา “โครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี” แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์
Image

ในโอกาสนี้ ทางบริษัทได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  สำหรับปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและ  การบัญชี โดยมี คุณภิญญดา อัศวเมธา (แถวนั่งที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย (แถวยืนที่ 1จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด โดยมี รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะอักษรศาสตร์  รศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ (แถวนั่งที่ 1 จากขวา) รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก เอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com