เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

กรุงเทพ – เอสโซ่มอบทุนการศึกษา 30 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวสาร 12 เม.ย. 2564

เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”
Image ผู้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาพบนสุด จากซ้ายไปขวา): คุณนวรัตน์ วัชรากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, คุณวรัญญา ศรีสังวาลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่, คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, คุณยุทธนา เอื้ออัมพร ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด, อาจารย์สรวิชญ์ หมั่นสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ภาพบนสุด จากซ้ายไปขวา): คุณนวรัตน์ วัชรากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, คุณวรัญญา ศรีสังวาลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่, คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย  ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, คุณยุทธนา เอื้ออัมพร  ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด, อาจารย์สรวิชญ์ หมั่นสมัคร  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ภาพบนสุด ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร. ทวีศักดิ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่กล่าวว่า “นับเป็นเวลาถึง 39 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี  จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนกว่า 2,160 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 17.5 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า “บริษัท เอสโซ่ฯ ได้บริจาคทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป บริษัทเอสโซ่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป”

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป  ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับใช้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal)  มาเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบ virtual และ มอบทุนผ่านทางแต่ละสถาบัน เพื่อสามารถรักษาระยะห่างที่เหมาะสม สำหรับทุนในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  บริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com