เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยและสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อการดูแลคนไข้เด็กในช่วงโควิด-19

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินบริจาคโดยพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือการดูแลคนไข้เด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19

ข่าวสาร 19 พ.ย. 2564

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยและสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อการดูแลคนไข้เด็กในช่วงโควิด-19
Image จากภาพ:พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพฯ (จากซ้ายไปขวา)คุณทรงศิริ นิลจุลกะหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จักษุ โสต ศอ นาสิก,คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก,แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,คุณยอดพงศ์ สุตธรรมนายกสโมสรพนักงานเอสโซ่,คุณปาจรีย์ มีกังวาล ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย,คุณสุภัทรา เจนพจนสุนทร คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี,คุณณิรินทร์ญา ปิยะโกมลรัศม์ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี
จากภาพ: พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ (จากซ้ายไปขวา) คุณทรงศิริ นิลจุลกะ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จักษุ โสต ศอ นาสิก, คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่, คุณปาจรีย์ มีกังวาล ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย, คุณสุภัทรา เจนพจนสุนทร คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี, คุณณิรินทร์ญา ปิยะโกมลรัศม์ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี

ในโอกาสนี้ คุณปาจรีย์ มีกังวาล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (ExxonMobil Thailand – Women’s Interest Network) มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสตรีในเอ็กซอนโมบิล และ การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสตรีและเด็ก ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ ในการทำกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก รวมถึงมารดาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบางส่วนยังอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับรูปแบบการดูแลรักษาในช่วงโควิด-19 จากเดิมที่รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดที่มารักษาพร้อมทั้งครอบครัว เพื่อขยายการดูแลออกไปให้ทั่วถึง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักและต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com