เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สมทบทุนโครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

กรุงเทพฯ - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน  50,000 บาท สมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้พิการซับซ้อน ส่งผลให้พัฒนาการล่าช้า เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่รอการรักษาอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัย เพื่อให้เด็กพิการดังกล่าวสามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติ

ข่าวสาร 15 ธ.ค. 2564

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สมทบทุนโครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน
Image

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่4 จากซ้าย)  กรรมการ พร้อมด้วยคุณมัทนา สุตธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ ฯ คุณยุพา ว่องไวทยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์บริการการเรียนรู้องค์กรและการบริหารระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน และคุณยุทธนา เอื้ออัมพร (ที่1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินบริจาค ให้แก่ แพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลก (ที่4 จากขวา) รองหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า “ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการอยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวและสมอง ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก   และเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากการสนับสนุนก่อนหน้านี้ของเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีและสโมสรพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ดูแลคนไข้เด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19 ด้วย”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในระดับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก โดยการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดความรู้พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและบำบัดรักษาผู้ป่วยด้านโรคเด็กเพื่อให้มีการบริการทางการแพทย์ด้านโรคเด็กที่มีมาตรฐาน 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 126 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล โทร: 02-407-4378 Email: vassana.prasitjutrakul@exxonmobil.com

ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี  โทร 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com