ความผูกพันต้องใช้เวลา 

ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อฉลอง 125 ปี ของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562  

ความผูกพันต้องใช้เวลา 
ความยาว 30 วินาที