องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่ิงแวดล้อม

บทความ

ในบทความนี้

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่ิงแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การควบคุมดูแลและจัดการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ และกับสังคม นโยบายที่จะดูแลและปกป้องผลกระทบในระยะยาว (Protect Tomorrow, Today) เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของบริษัท ที่จะพัฒนาและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินอย่างสม่ำเสมอโดยตั้งเป้าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในทุกด้านที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ บริษัทฯ ระบบควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมและมีมาตราการในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเลือกใช้ระบบการจัดการพลังงานที่ใช้อยู่ในเครือเอ็กซอนโมบิลคือ ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”) ซึ่งเป็นระบบที่มีความครอบคลุมและเข้มงวดตามแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การออกแบบเพื่อการบริหารจัดการทางด้านพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานของโรงกลั่นฯ รวมถึงการควบคุมมลพิษ และการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยการผลิตของโรงกลั่นฯ ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ หาวิธีการป้องกันและจัดการกระบวนกานดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุทชนโดยรอบที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงที่สุด บริษัทฯ ได้นำมาตรการควบคุมมลพิษ มาตรการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มาใช้เพื่อลดการปล่อยของเสียและอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในทุกด้านที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดดการการปล่อยก๊าซ และอนุรัษณ์ทรัพยากรณ์

การที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและสามารถลำเลียงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์รวม (multi-product pipeline) ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิดทั้งน้ำมันอากาศยาน น้ำมนดีเซล และน้ำมันเบนซิน การส่งน้ำมันผ่านระบบท่อส่งเป็นวิธีการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งต่างๆ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

คุณภาพอากาศ

เพื่อลดการระบายอากาศทิ้งจากกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ที่อำเภอศรีราชา มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซสามเครื่องซึ่งมีอัตราการปล่อยไอเสียออกมาน้อยกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป  บริษัทฯ ยังเลือกใช้ระบบการตรวจสอบการรั่วไหลและซ่อมบำรุง (LDAR) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนเพื่อเพิ่มสัดส่วนในการใช้ก๊าซเชื้อเพลิงแทนเชื้อเพลิงเหลว และยังติดตั้งหัวเผาไหม้พิเศษที่สามารถลดการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) อีกด้วย

จากความพยายามดังกล่าว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาได้ลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) ไปได้กว่าร้อยละ 60

 

การเตรียมความพร้อมและป้องกันน้ำมันรั่วไหล

ความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และบริษัทฯ ได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

บริษัทฯ เชื่อว่าการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินนั้น จำเป็นต้องอาศัยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงได้จัดตั้ง Emergency Support Groups (ESGs) ขึ้น เพื่อพัฒนาและฝึกฝนกลยุทธ์ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุหน้างาน ทั้งนี้ ESG ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลายส่วนงานที่ได้รับการฝึกอบรมการรับมือภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์สมมติต่างๆ เช่น เหตุน้ำมันรั่วไหล เพลิงไหม้ ระเบิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุด้านความมั่นคงต่างๆ 

บริษัทฯ ใช้ระบบ “บัญชาการและควบคุม” ที่มีระเบียบแบบแผนและอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน บริษัทฯ จัดตั้ง ESG ของโรงกลั่น และของประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในปรเทศ บุคลากรของโรงกลั่นฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับสนาการณ์ฉุกเฉินต่างๆ กัน 4 ครั้งต่อปี ไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ก็มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพร้อมรับมือเสมอ รวมไปถึง ทีมสนับสนุนระดับภูมิภาค (Regional Response Teams, RRT) ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละประเทศทันทีในยามที่จำเป็น

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลจำนวนกว่า 30 คนเข้ารวมเป็นสมาชิก RRT ของเอ็กซอนโมบิล พนักงานกลุ่มนี้จะได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรม RRT ทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นในเดือนตุลาคม

 

การจัดการน้ำ

บริษัทฯ มีมาตราการในการดูแลจัดการระบบน้ำและการจัดการขยะของเสีย ในการดำเนินงานโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ยังได้มีการใช้และรีไซเคิลน้ำจืดที่ผลิตจากหน่วยกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำกลั่นทั้งสองหน่วยเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรน้ำตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบบำบัดน้ำของบริษัทฯ ประกอบด้วยหน่วยแยกน้ำมันออกจากน้ำ รวมทั้งถังแยกน้ำมัน เครื่องแยกน้ำปนน้ำมัน และเครื่องเติมอากาศเพื่อการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำเสีย ในปี พ.ศ. 2554 โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาได้เริ่มก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Oxidation BIOX Wastewater Treatment System) เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ดังกล่าวได้เริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการกลั่น รวมไปถึงขยะจากอาคารสำนักงาน ยึดหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรฐานเดียวกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของเสีย อันได้แก่ การระบุชนิดและแห่งกำเนิด กำหนดวิธีการในการจัดการของเสียแต่ละชนิด แยกประเภทของเสียตามปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการในการบำบัด และควบคุมการส่งของเสียไปบำบัดยังโรงงานบำบัดของเสียที่ได้รับอนุญาติ รวมถึงมีระบบในการตรวจติดตามของเสียและลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ของเสียจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กว่า 90% ถูกนำไปใช้ซ้ำเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงานที่มั่นคงและมีราคาถูกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาพลังงานจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมด เอ็กซอนโมบิลพิจารณาถึงความเสี่ยงในการพัฒนาทุกขั้นตอน และเรามีการทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่เคร่งครัดและวิธีการปฏิบัติที่ดีซึ่งพิจารณาถึงความจำเป็นของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจจะช่วยนำทางให้กับความพยายามของเรา

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในขณะที่เราพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เราก็สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ

เกี่ยวกับเรา

นับเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ ตลอดระยะเวลาหกรัชสมัย ที่เอ็กซอนโมบิลมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ดำเนินงานภายใต้ตราสินค้า “เอสโซ่”  “โมบิล” และ “เอ็กซอนโมบิล”  เราจัดหาพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ อย่างปลอดภัยและมั่นคง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยมากว่า 125 ปี

บริษัท หัวข้อ