ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราใช้แนวทางที่ยั่งยืน ในการลงทุนพัฒนาชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับชุมชน

บทความ 20 พ.ค. 2562

ในบทความนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การศึกษา

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาหันมาสนใจเรียนรู้ในด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ ช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

Image

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระดับสูง และความจำเป็นในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เราได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีขึ้น และยังคงสนับสนุนกองทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษามากกว่า 2,100 ทุน รวมกว่า 16 ล้านบาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

Image

เพื่อผลักดันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  (STEM)  ในระดับอาชีวศึกษา  บริษัท ได้สนับสนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่-อาชีวศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

เราได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าและวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีหลายผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในต่างประเทศ และได้รับการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์

สุขภาพ

สุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและมีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ เราจึงสนับสนุนภารกิจขององค์กรพันธมิตรเพื่อรักษาผู้ป่วยและช่วยชีวิตผู้คนในยามฉุกเฉิน

รถตู้เย็นขนส่งโลหิตและรถตู้เย็นขนส่งพลาสมาให้แก่สภากาชาดไทย

Image

เราได้บริจาครถตู้เย็นขนส่งโลหิตจำนวน 4 คัน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ซึ่งรถตู้เย็นขนส่งโลหิตที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบถ้วนจะสามารถเก็บรักษาโลหิตที่ขนส่งให้มีคุณภาพดี และช่วยให้การดำเนินงานและการขนส่งโลหิตจากหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปยังศูนย์บริการโลหิต มีความสะดวกและทันท่วงทียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังได้บริจาครถตู้เย็นขนส่งพลาสมา สำหรับการขนส่งพลาสมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่งทั่วประเทศ ไปยัง “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา” ที่อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี

งานชุมชนและสังคม

เราพยายามมีส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในทุกๆ ที่ที่เราปฏิบัติงาน พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีในเขตแหลมฉบัง

Image

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กับสตรีในชุมชนแหลมฉบัง พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น พิจารณาความต้องการของตลาด ให้การฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น ตลอดจนการหาแหล่งจำหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชนอีกด้วย ศูนย์แห่งนี้ จะดำเนินงานโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนชาวบ้าน 10 แห่ง ที่อยู่รอบโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการ

Image

เราได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทั้งนี้ เรายังได้ส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองไปตรวจเช็คที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้พิการได้มีโอกาสฝึกซ่อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ศูนย์ดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองจะถูกส่งมอบไปยังโรงเรียน หน่วยงาน และชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป 

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา นอกจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้ว เรายังมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ ความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับประเทศ เราจึงได้ร่วมสนับสนุนวาระแห่งชาติในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก”

Image

ด้วยความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และการแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไป รวมถึงการสาธิตการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยและเครื่องหมายจราจรแก่เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรายังร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้ พิทักษ์ และอนุรักษ์วิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบๆ โรงกลั่น รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

Image

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี บริษัทได้สนับสนุนการสร้างฝายแม้วจำนวน 284 ฝาย ซึ่งช่วยชะลอกระแสน้ำจากภูเขา ทำให้ป่าชายเลนได้มีโอกาสเติบโต รวมถึงช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาชายฝั่งทะเล และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนโครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ที่มุ่งรักษาความสะอาดของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

Image

เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน ในช่วงที่ผ่านมา พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคน 

นอกจากนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เช่น การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การบริจาคเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย และการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น การบริจาคเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในปี พ.ศ. 2561 พนักงานของเรามากกว่า 1,600 คนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลาประมาณ 2,200 ชั่วโมงและบริจาคเงินประมาณ 3,800,000 บาท ในการริเริ่มและสานต่อโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมงานกับผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน พันธสัญญาต่อสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและแถลงการณ์เรื่องแรงงานและบุคลากร (Statement on Labor and the Workplace) ซึ่งตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ สนับสนุนหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามประกาศเรื่องหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ทำงาน (International Labor Organization 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยเฉพาะเรื่องการเลิกใช้แรงงานเด็ก การบังคับ และการกีดกันในที่ทำงาน บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักปฏิบัติว่าการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงการปกป้องและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในขณะที่เราพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก เราก็สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

องค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ