ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

สิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรายังร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้ พิทักษ์ และอนุรักษ์วิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบๆ โรงกลั่น รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย

สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี บริษัทได้สนับสนุนการสร้างฝายแม้วจำนวน 284 ฝาย ซึ่งช่วยชะลอกระแสน้ำจากภูเขา ทำให้ป่าชายเลนได้มีโอกาสเติบโต รวมถึงช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาชายฝั่งทะเล และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนโครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ที่มุ่งรักษาความสะอาดของชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

check dam

ปิด