ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชน

ในช่วงที่ผ่านมา พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคน ปัจจุบัน โครงการได้มอบทุนไปแล้ว 4,123 ทุน ให้กับนักเรียนในชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เช่น การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์และจันทบุรี และการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น เหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ในปี พ.ศ. 2558 และเหตุอุทกภัยที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560

นอกจากการบริจาคต่างๆ พนักงานยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน เช่นโครงการ “มาช่วย ด้วยรัก” ที่พนักงานและครอบครัวราว 150 คนจะร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบๆ โรงกลั่น เช่น การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ไปจนถึง การสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในปี พ.ศ. 2560 พนักงานของเรามากกว่า 2,000 คนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลาประมาณ 2,600 ชั่วโมงและบริจาคเงินประมาณ 3,900,000 บาท ในการริเริ่มและสานต่อโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้น 

ปิด