ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ข่าวสาร

วันศุกร์ 19 ต.ค. 2561  

เอสโซ่ ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่น ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

กรุงเทพฯ –  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและยกระดับมาตรฐานผลงานศิลปกรรมของไทย

มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปถนนเจ้าฟ้า

เอสโซ่ ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้สนับสนุนงานศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องถึง 36 ปี เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้มีพื้นที่แสดงออกถึงทักษะ และนำเสนอผลงานศิลปกรรม รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ ผลงานศิลปกรรมที่เข้าประกวดและนำมาจัดแสดงได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า หลังจากนั้น จะนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคต่อไป

เอสโซ่ส่งเสริมผลงานศิลปะดีเด่นในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่64
รูปถ่าย — จากภาพ: พิธีมอบจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (ซ้าย-ขวา) นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง  ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ  ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ มร. เจเรมี อาร์. ออสเตอร์สต๊อก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  ผู้อำนวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ศิลปินผู้ได้รับรางวัลศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม

ติดต่อ:

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์:
กิติยาวดี  นิลวรรณ โทร: 02-407-4382  Email: kitiyavadee.nilavan@exxonmobil.com
ปฐวิโรจน์ ประมูลเกษี โทร: 02-407-4384  Email: pathaveeroje.pamoonkesi@exxonmobil.com

ปิด