ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เอ็กซอนโมบิล จับมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประมาณ 80 แห่ง เพื่อค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่

เราทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานที่ Princeton University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ University of Texas เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานด้วยวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้สามารถจัดหาพลังงานให้สอดรับกับความต้องการพลังงานโลกได้

Massachusetts Institute of Technology
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เอ็กซอนโมบิล ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง MIT Energy Initiative ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่มีเป้าหมายในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาของพลังงานในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานใหม่ๆ และการใช้แหล่งพลังงานรูปแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มโครงการความร่วมมือดังกล่าวกับ MIT งานวิจัยหลายชิ้นคืบหน้าไปมาก เช่น การเลียนแบบตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม การใช้คอมพิวเตอร์จำลองรูปแบบเพื่อศึกษาคุณลักษณะของเหล็กและโลหะผสมที่มีเหล็กเป็นโลหะหลักซึ่งใช้ในการทำท่อส่งปิโตรเลียม นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ดำเนินการวิจัยในด้านใหม่ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกพลังงานต่างๆ 

เอ็กซอนโมบิล ยังร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ MIT Energy Initiative เช่น Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดศูนย์พลังงานเพื่อการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Low-Carbon Energy Centers) ของโลก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  มีการประกาศให้ศูนย์ดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Plan for Action on Climate Change) ของ MIT วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ คือการพัฒนาการวิจัยในด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านพลังงาน การกักเก็บพลังงาน วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูง ระบบพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูง พลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ และพลังงานแสงอาทิตย์

Princeton University 
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เอ็กซอนโมบิล และ Princeton University ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 5 โครงการ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ฟิสิกส์พลาสมา การจำลองรูปแบบน้ำแข็งในทะเลอาร์กติก และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของมหาสมุทรทั่วโลก
การประกาศผลดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่เอ็กซอนโมบิลได้ให้การสนับสนุน Princeton E-ffiliates Partnership เป็นเวลาห้าปี ด้วยเงินสนับสนุน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โครงการความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Andlinger Center for Energy and the Environment ของ Princeton University ซึ่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ E-ffiliates มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของเอ็กซอนโมบิล ได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ของ Princeton เพื่อศึกษาหัวข้อที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ และหัวข้อที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญหรือสนใจ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับแหล่งพลังงานใหม่ๆ

The University of Texas at Austin 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เอ็กซอนโมบิลประกาศลงทุน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ในฐานะที่เป็นสมาชิกชั้นนำของ Energy Institute ที่ University of Texas at Austin เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการวิจัยร่วมนี้ จะเน้นศึกษานวัตกรรมด้านพลังงาน เช่น การเพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ในสัดส่วนแหล่งพลังงานปัจจุบัน และการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงลดผลกระทบต่อน้ำ อากาศ และสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ จุดแข็งหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการคำนวณขั้นสูง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการพิมพ์แบบสามมิติ ยังสามารถนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพของแหล่งพลังงานรูปแบบดั้งเดิมได้

Georgia Institute of Technology
นักวิทยาศาสตร์จากเอ็กซอนโมบิล และ Georgia Institute of Technology (GT) ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจปฏิวัติวงการ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการผลิตได้ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาชีพ Science ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กระบวนการใหม่นี้ จะใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิสในการแยกโมเลกุลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน กระบวนการดังกล่าวใช้ตัวกรองระดับโมเลกุลในการแยกโมเลกุลที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตพลาสติกที่อุณหภูมิและแรงดันต่ำ ทีมของ Dr. Ryan Lively รองศาสตราจารย์ของ School of Chemical & Biomolecular Engineering และนักวิจัยหลังปริญญาเอกของ GeorGia Institute of Technology ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ว่า แผ่นเยื่อสังเคราะห์ที่ทำจากคาร์บอนที่พวกเขาพัฒนาขึ้นนั้น สามารถใช้แยกสารประกอบเคมีอย่างอะโรเมติกส์ได้

กระบวนการนี้ยังช่วยให้ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สามารถแยกอะโรเมติกส์ได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนแก่สารเคมี จึงช่วยลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้และการปล่อยมลพิษในระหว่างกระบวนการผลิต เอ็กซอนโมบิลเชื่อว่า จะสามารถนำเยื่อคาร์บอนสังเคราะห์มาผลิตในเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ในกระบวนการแยกสารเคมีได้จริง เพราแผ่นเยื่อทำมาจากวัสดุทั่วไปอย่างสารประกอบโพลิเมอร์ อย่างไรก็ดี ก่อนการนำไปในเชิงพาณิชย์และในระดับอุตสาหกรรม ยังคงมีอุปสรรคที่ต้องคำนึงถึง เช่น จะต้องมีการทดสอบแผ่นเยื่อดังกล่าวในสภาวะที่ท้าทายมากขึ้น เนื่องจากสารประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีสารประกอบอินทรีย์จำนวนมาก และอาจมีวัสดุอื่นๆ หลุดรอดผ่านแผ่นเยื่อมาได้ นักวิจัยยังต้องศึกษาวิธีผลิตวัสดุอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำไปในเชิงอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้อาจช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 45 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานจากครัวเรือนในสหรัฐฯ ประมาณ 5 ล้านหลังต่อปี นอกจากนี้ ยังอาจช่วยลดต้นทุนการผลิตพลาสติกทั่วโลกได้ถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จากการทำวิจัย เราหวังว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการผลิตรวมได้มากยิ่งขึ้น

โครงการอื่นๆ 

เอ็กซอนโมบิล ยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Global Climate and Energy Project ที่ Stanford University โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งไปสู่การใช้พลังงานที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลง นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น ความร่วมมือกับ University of California ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของละอองคาร์บอน และ Iowa State University ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

เอ็กซอนโมบิล ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสาหร่าย และการแปรสภาพวัตถุดิบตั้งต้นชีวมวลทางเลือกที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ชีวมวลจากเซลลูโลส มาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรระดับแนวหน้าที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ห้องปฏิบัติการของรัฐบาล และบริษัทอื่นๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปิด