ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา
refinery pond

การจัดการน้ำและของเสีย

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ดำเนินการในการดูแลจัดการระบบน้ำและการจัดการขยะของเสียตามข้อกำหนดต่างๆตามกฏหมายและแม้ว่าบางกรณีที่ยังไม่มีข้อกำหนดภายในประเทศ ทางโรงกลั่นก็ได้นำมาตราฐานสากลมาใช้ปฏิบัติในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2554 โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้เริ่มก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Oxidation BIOX Wastewater Treatment System) ด้วยเงินลงทุนกว่า 34 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ดังกล่าวได้เริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการกลั่น รวมไปถึงขยะจากอาคารสำนักงาน ยึดหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรฐานเดียวกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของเสีย อันได้แก่ การระบุชนิดและแห่งกำเนิด กำหนดวิธีการในการจัดการของเสียแต่ละชนิด แยกประเภทของเสียตามปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการในการบำบัด และควบคุมการส่งของเสียไปบำบัดยังโรงงานบำบัดของเสียที่ได้รับอนุญาติ รวมถึงมีระบบในการตรวจติดตามของเสียและลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ของเสียจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กว่า 90% ถูกนำไปใช้ซ้ำเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ

water and wast chart

ปิด