ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณค่าด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS) ของบริษัทฯ ได้วางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยของบุคลากร 
ในส่วนของความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ ใช้ระบบการป้องกันความสูญเสียในการปฏิบัติงาน (Loss Prevention System หรือ LPS) อันเป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่ามุ่งเน้นทั้งในเรื่องพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงาน ระบบและสมรรถนะต่างๆ ให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวทั้งในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยโดย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt)

หนึ่งในปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ สามารถทักท้วงได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย พนักงานทุกคนในบริษัทฯ แต่ละคนสามารถตักเตือนเพื่อนร่วมงานได้ ถ้าพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานยินดีรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนได้รับการปลูกฝังให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ปลอดภัยกว่า 

ผลจากโครงการต่างๆ ที่รัดกุมเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้านความปลอดภัยที่สำคัญหลายด้านในปี พ.ศ. 2561 ตามที่รายงานไว้ภายใต้ผลการดำเนินงาน

ปิด