ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม นำความร้อนที่เกิดจากกระบวนการกลั่นน้ำมันและผลิตเคมีภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่  ซึ่งเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยลดการปล่อยนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของเอ็กซอนโมบิล  สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกได้มากกว่า 6  ล้านเมตริกตันต่อปี

เราได้รับประโยชน์จากหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม กว่า 100 หน่วย ในโรงกลั่นกว่า 30  แห่งทั่วโลก  รวมเป็นกระแสไฟ้ฟาประมาณ 5,500 เมกะวัตต์   ซึ่งเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาจำนวน 2.5 ล้านครัวเรือน  ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราทำการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนร่วมได้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์  และยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น เอ็กซอนโมบิล  ได้เริ่มก่อสร้างหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งใหม่ขนาด 84 เมกะวัตต์ ในโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมีภัณฑ์ที่สิงคโปร์ในเขตจูรง   เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2560  จะทำให้หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้งหมดของที่นั่น สามารถผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 440  เมกะวัตต์  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานแคมีภัณฑ์แห่งนี้ได้

ปิด