ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ค้นหา

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากับผลของการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทจึงคาดหมายว่า ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องเคารพและปฎิบัติตามนโยบาย ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ วางแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ปิด